ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความน่ารู้

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส2 days ago
รู้หรือไม่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ มีวันสำคัญอะไรบ้าง
🌐วันนักประดิษฐ์ – เป็นวันสำคัญของประเทศไทย 🇹🇭 กำหนดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย”หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” 👨‍💻

🌐วันเกษตรแห่งชาติ – เป็นวันสำคัญของประเทศไทย 🇹🇭 เป็นวันรำลึกถึงความสำคัญของการเกษตรกรรม และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร 🌾

🌐วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก – เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติ 🇺🇳 กำหนดขึ้น เนื่องจาก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2514 นานาชาติได้ร่วมยกร่างและลงนามในการรับรอง อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศโดยเฉพาะเป็นแหล่งที่อยู่ของนกน้ำ ณ เมือง Ramser ประเทศอิหร่าน อนุสัญญาเป็นรู้จักในนามอนุสัญญาแรมซาร์ 💧