ต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ผู้บริหาร/ข้าราชการครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ผู้บริหาร/ข้าราชการครู ศฝช.ปัตตานี และผู้ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส โดย ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยนางสาวอาอีซะฮ์ ดือราแม ครู, นางสาวยีสมาณีย์  มุซิ ครูผู้ช่วย และ บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส  ต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา และข้าราชการครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี ในการลงพื้นที่เพื่อรับฟังการดำเนินงานของหน่วยงานการศึกษา ในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ในเรื่องข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ…… ของรัฐสภา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น