เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา กศน.

ดร.สุชาติ  ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวอาอีซะฮ์ ดือราแม ตำแหน่งครู เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา กศน. เพื่อให้ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรัชาชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และสร้างความเข้าใจในการส่งเสริมความรู้เรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง เพื่อรงณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิลงคะแนนในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์  หม่อนหลวงปิ่น มาลากุล  ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น