การประชุมปรึกษาหารือกับบุคคลทุกภาคส่วนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตการประชุมปรึกษาหารือกับบุคคลทุกภาคส่วนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคต

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ดร.สุชาติ  ถาวระ  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นายยุสรี  ดอเล๊าเซ็ง  ครูผู้ช่วย เช้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือกับบุคคลทุกภาคส่วนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคต (พ.ศ.2566-2576) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี

ใส่ความเห็น