ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกำลังพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด

วันที่ 27 มิถุนายน 2566

       ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้ นางสาวฟาตีม๊ะห์ เล็งฮะ นักวิชาการศึกษา และ นางสาวรอยฮัน มามะ เจ้าหน้าที่แผนงานและโครงการ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการซักซ้อมการบันทึกและรายงานผลโครงการ/กิจกรรมเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมบางนรา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

ใส่ความเห็น