ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2566

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.

       ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิทฯ ได้มีการจัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคมเพื่อสรุปผลและเตรียมการสำหรับภายหน้า

เรื่องในวาระการประชุมของแต่ละกลุ่ม

กลุ่มงานอำนวยการ

1.เรื่องประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์การใช้และสมใส่ผ้าไทย ผ้าทอ ผ้าพื้นถิ่น ผ้าอัตลักษณ์ประจำอำเภอ และจังหวัดนราธิวาส

2.ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ให้บุคลากรเตรียมพร้อมการถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์สวมใส่ผ้าไทย ผ้าทอ ผ้าพื้นถิ่น และผ้าอัตลักษณ์

กลุ่มส่งเสริมและบริการ

ส่วนงานแผ่น

1.ติดตามเล่มรายงานสรุปผลโครงการฯ

2.ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ งบพัฒนาคุณภาพ/งบกิจกรรม/งบนอก และอื่นๆ

3.เรื่องมาตรการประหยัดพลังงาน

ส่วนงานพัสดุ

1.ความก้าวหน้างานก่อสร้างห้องปฎิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์(Sci-Lab)

กลุ่มงานวิชาการ

1. ฝากให้บุคลากรทุกท่านที่ผ่านการอบรมแชท gpt และทดลองใช้งานเบื้องต้น

2.15-16 ก.ค. กิจกรรมอบรบบอร์ดเกมและหุ่นยนต์

3.การประสานงานร่วม Rov รอการตอบรับจาก Garena

4.วิจัยบ่อล่อปลา และจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ 20 คน

5.จัดอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 5 ครั้ง

6.จัดกิจกรรมหลักสูตรดนตรีไทยทุกวันเสาร์ ทั้งหมด 10 สัปดาห์

7.แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการชำรุดของ เครื่องเล่นทางวิทยาศาสตร์ (Puzzlingthing)

8.นิทรรศการ รายอกีตอ อุปกรณ์บางอย่างชำรุด

9.เพิ่มเครื่องเล่นแสงแห่งจินตานาการในห้องโถง

10.โดมท้องฟ้าจำลอง และนิทรรสการดาราศาสตร์ปกติ

11.นักศึกษาวิชาสหกิจ สามารถนำชมนิทรรศการและสันทนาการ

ใส่ความเห็น