กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการและกำหนดสมรรถนะพื้นฐานของนักศึกษา

    29 พ.ย 2566
       ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการและกำหนดสมรรถนะพื้นฐานของนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา (ชั้น 3 ) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการบรรยายเรื่อง แนวทางของสถานประกอบการในการ่วมพัฒนาระบบสหกิจศึกษา (CIWE) การบรรยายเรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสถานประกอบการ จากการดำเนินงานสหกิจ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นความต้ิองการสมรรถนะพื้นฐานของนักศึกษาก่อนออกฝึกและหลังจากฝึกสหกิจศึกษาเสร็จสิ้น

ใส่ความเห็น