10 พฤษภาคม 2567

                     ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้ นายแววาลิฟ แวดอเลาะ วิศวกรสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการ IOT Esay Coding with “runlinc” สนุกกับการควบคุมคอมพิวเตอร์อย่าง่ายผ่าน runlinc โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ และ Mr.Miroslav Kostecki ผู้บรรยาย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ใส่ความเห็น