23 พฤษภาคม 2567  07.00-08.30 น.

            ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยคณะบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม เสนายามเช้า ซึ่งทางศาลากลางจังหวัดจัดเพื่อพบปะพูดคุยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และหารือข้อราชการ ทั้ง 3 ส่วนราชการ ได้แก่ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงภาคเอกชน ณ หอประชุมเฉลิมพะเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่1)

ใส่ความเห็น