11 มิถุนายน 2567

               ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้บุคลากร จัดกิจกรรม เสริมสร้างสุขลักษณะ  หลักการ 5ส เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ประกอบไปด้วย 5 ข้อ ได้แก่ สะสาง (Seiri), สะดวก (Seiton), สะอาด  (Seisou), สุขลักษณะ (Seiketsu) และสร้างนิสัย (Shitsuke) ให้กับผู้รับบริการ อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น