โครงการ “พัฒนาแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์ป่าเสม็ดขาวและกระจูดตามภูมิปัญญาท้องถิ่น” ประจำปี พ.ศ. 2564

26 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส นำโดยนายสุชาติ ถาวระผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้จัดโครงการ “พัฒนาแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์ป่าเสม็ดขาวและกระจูดตามภูมิปัญญาท้องถิ่น” ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อศึกษาปัจจัยการเจริญเติมโตของต้นกระจูดรอบบริเวณ อาคารดาราศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส และได้ร่วมศึกษา พัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยมีอาจารย์พงพันธ์ สุขสุพันธ์ และอาจารย์วิจิตรา เฉิ้ดฉิ้ม อาจารย์สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารดาราศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น