เข้าร่วมประคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดชายแดน ครั้งที่ 4 2564 ผ่านระบบ Zoom meetings

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นายสุชาติ ถาวระผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมาย นางสาวฟาตีหม๊ะ เล็งฮะ นักวิชาการศึกษา และนางสาวชฎาภรณ์ ถาวระ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดชายแดน ครั้งที่ 4 / 2564 ผ่านระบบ Zoom meetings

ใส่ความเห็น