ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายนางสาวอาอีซะฮ์ ดือราแม ครูศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส หัวหน้าวิชาการ โดยเน้นหลักการคิดในการทำงาน ให้ยึดหลักการตามวงจร PDCA เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผล

            ทั้งนี้ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางสาวอาอีซะฮ์ ดือราแม จึงได้มีประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เป็นขั้นตอนการวางแผน (P) ในการดำเนินการ (D) การประเมินผล (C) และปรับปรุงแก้ไข (A) สมบูรณ์เป็นระบบ เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่วางไว้ในปีงบประมาณ 2565

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: