เข้าร่วมประชุมการพิจารณาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565

             

        เวลา 9.00 น. ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วย น.ส.ฟาตีหม๊ะ เล็งฮะ หัวหน้างานแผนงานและโครงการ และ น.ส.ชฎาภรณ์ ถาวระ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมการพิจารณาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายใต้ โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธาน
 
       ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ( ก.บ.ก ) ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

    

 

ใส่ความเห็น