24  พฤศจิกายน 2564  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดรับกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของ เลขาธิการ กศน. ด้วยการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุกและส่งเสริมให้มีความหลากหลายในการจัดการเรียนรู้

         ตลอดจนให้มีการเสนอแนวทางวางแผนการดำเนินงานที่มีกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ เพื่อให้ศูนย์วิทยาสาสตร์นราธิวาส “ เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อประชาชน ศูนย์วิทยาศาสตร์ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ”

 

 

ใส่ความเห็น