ต้อนรับครูและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการรับชมภาพยนตร์ดาราศาสตร์เรื่อง “New Horizon”

0
      วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางอริสรา วิเชียรสมร ครูโรงเรียนบ้านไร่พญา อาจารย์พิเศษสาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมด้วย
นางโสรยา ยุทธโกศา ครูโรงเรียนบ้านบลูกาฮีแล อาจารย์พิเศษจาก วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสหน่วยจัดการศึกษารือเสาะ และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จำนวน 46 คน   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้จัดฉายภาพยนตร์ดาราศาสตร์เรื่อง “New horizons” และภายในกิจกรรมยังมีนิทรรศการ
3 นิทรรศการ ได้แก่ 1. นิทรรศการรายอกีตอ 2. นิทรรศการดาราสาสตร์ 3. นิทรรศการ Puzzling things ให้น้องๆนักศึกษาได้เรียนรู้ภายในอาคารดาราศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 
 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: