ต้อนรับครูและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการรับชมภาพยนตร์ดาราศาสตร์เรื่อง “New Horizon”

      วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางอริสรา วิเชียรสมร ครูโรงเรียนบ้านไร่พญา อาจารย์พิเศษสาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมด้วย
นางโสรยา ยุทธโกศา ครูโรงเรียนบ้านบลูกาฮีแล อาจารย์พิเศษจาก วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสหน่วยจัดการศึกษารือเสาะ และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จำนวน 46 คน   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้จัดฉายภาพยนตร์ดาราศาสตร์เรื่อง “New horizons” และภายในกิจกรรมยังมีนิทรรศการ
3 นิทรรศการ ได้แก่ 1. นิทรรศการรายอกีตอ 2. นิทรรศการดาราสาสตร์ 3. นิทรรศการ Puzzling things ให้น้องๆนักศึกษาได้เรียนรู้ภายในอาคารดาราศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 
 
 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Account has been deleted"
}
See here for documentation.

ใส่ความเห็น