ประชุมหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

         29 พฤศจิกายน 2564 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวแวไซนะสือแม นักวิชาการเงินและบัญชี และนายคมสันต์ ปัทมะอุบล เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน  ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ประชาสัมพันธ์ จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทรการ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
 
 
 

ใส่ความเห็น