1 ธันวาคม 2564 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายงานอำนวยการปฏิบัติตามหลัก ๕ ส. (สะอาด Seeiso เซโซ)  โดยวันนี้บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ทำความสะอาดในอาคารและบริเวณป่าพรุรอบ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส    เพื่อให้อาคารและบริเวณรอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสสะอาด ทำให้เกิดความประทับใจแก่บุคลากรและผู้ที่เข้ามาใช้บริการ

ใส่ความเห็น