ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานด้านแผนงานและโครงการประจำปีงบประมาณ 2565

         วันที่ 2 ธันวาคม 2564  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้มอบหมายให้ บุคลากรศว.นราธิวาส ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานด้านแผนงานและโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 ที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นตามยุทธศาสตร์ชาติ/กระทรวงศึกษาธิการ/สำนักงาน กศน./กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ และของจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุม(เล็ก)ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 
 

ใส่ความเห็น