ร่วมทดสอบระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai )

             3 ธันวาคม 2564 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้งานการเงินและบัญชีและพัสดุ พร้อมด้วยงานพัสดุให้เข้าร่วมทดสอบระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai ) ที่จะให้ทุกส่วนราชการดำเนินการเพื่อทดแทนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อให้การเตรียมความพร้อมของหน่วยเบิกจ่ายเงินจากคลังผ่านระบบ GFMIS ในจังหวัดนราธิวาสเป็นไปตามแผนที่กำหนด
 
 
 
 

ใส่ความเห็น