ประชุมเจ้าหน้าที่แผนงานและโครงการปี 2565 เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานด้านแผนงานและโครงการประจำปีงบประมาณ 2565

        7 ธันวาคม 2564 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ประชุมเจ้าหน้าที่แผนงานและโครงการปี 2565 เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานด้านแผนงานและโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน. ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประเภทงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งสืบเนื่องจากการประชุมกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
 
 

ใส่ความเห็น