ให้ความรู้ การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง, ค่าความนำไฟฟ้า, ค่าความขุ่นเเละอุณหภูมิของน้ำ ณ สระน้ำของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

       8 ธันวาคม 2564   ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้ นางสาวมีนา การี นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ให้ความรู้ การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง, ค่าความนำไฟฟ้า, ค่าความขุ่นเเละอุณหภูมิของน้ำ ณ สระน้ำของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เพื่อศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณสระน้ำในพื้นที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส โดยผู้เข้ารับความรู้ในครั้งนี้เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จาก มนร./ราชภัฏยะลา รวมจำนวน 3 คน
 
 
 
 

ใส่ความเห็น