ประชุมออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน กศน.

        8 ธันวาคม 2564   ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ประชุมออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน กศน.ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นและมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยภาคีเครือข่ายร่วมสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

 

ใส่ความเห็น