แนะนำแอปพลิเคชัน“CGD iHealthcare” เป็นแอปพลิเคชันของกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารและการให้บริการของกรมบัญชีกลางในการตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลพร้อมทั้งความหลากหลายเมนูให้บริการด้านการเงินการคลังที่ครบวงจรเพื่อให้ก้าวทันกับการติดต่อสื่อสารในยุคดิจิทัล ขณะนี้ทางกรมบัญชีกลาง ได้พัฒนา Mobile Application สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพื่อให้ผู้มีสิทธิดาวน์โหลดไปใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ของตนเอง ก่อนเข้ารับการรักษา
                 การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลนี้ ใช้กับผู้มีสิทธิที่เบิกค่ารักษากับกรมบัญชีกลางเท่านั้น หากผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวมีข้อสงสัย สามารถดาวน์โหลดได้ทาง Play Store หรือ App store พิมพ์ค้นหาคำว่า CGD หรือ สอบถามรายละเอียด หรือปรึกษาปัญหาการใช้สิทธิได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2270-6400 หรือปรึกษากับทีมหมอคลังอุ่นใจได้ที่สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ
 

ใส่ความเห็น