โครงการที่ได้รับจัดการงบประมาณ ในการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีการปรับลดงบประมาณ

                วันที่ 8  ธันวาคม 2564  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้มอบหมายให้ งานแผนงานและโครงการวิเคราะห์ โครงการที่ได้รับจัดการงบประมาณ ในการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีการปรับลดงบประมาณและปรับโครงการให้เหมาะสมกับสถานการณ์และจุดเน้นนโยบายของสำนักงาน กศน. เพื่อการดำเนินงาน เพื่อให้ศูนย์วิทยาศาสตร์นราธิวาส “ เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อประชาชน ศูนย์วิทยาศาสตร์ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ”
 
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น