เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

       ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔    ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและโครงการ เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมและมีนายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นผู้บรรยายพิเศษ แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆรับทราบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบับปรับปรุง) และนโยบายสำคัญของรัฐบาลรวมถึงสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น