เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจากท่านเลขาธิการ กศน.

       ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2564 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยนางสาวชฎาภรณ์ ถาวระ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจากท่านเลขาธิการ กศน. (นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร) และสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1 และประสานแผนการดำเนินงานไตรมาส 2-4 ประจำปีงบประมาณ 2565 ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น