4 มกราคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ประชุมบุคลากรประจำเดือนมกราคม 2565 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดรับกับนโยบาย science@home ประกอบด้วย 1. science for life 2. science for education 3. science for development ของเลขาธิการ กศน. 
             ตลอดจนให้มีการเสนอแนวทางวางแผนการดำเนินงานที่มีกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการเพื่อให้ศูนย์วิทยาศาสตร์นราธิวาส “ เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อประชาชน ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ”

 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: