ประชุมคณะทำงานกลุ่มงานส่งเสริมและบริการ ในการพิจารณาดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

0

วันที่ 10 มีนาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสและกลุ่มงานส่งเสริมและบริการ ประชุมคณะทำงานกลุ่มงานส่งเสริมและบริการ ในการพิจารณาดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2570 ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ ชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว ( Bio-Circular-Green Economy BCG Model ) เป็นโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานดำเนินแผนงาน โครงการตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วย โมเดล เศรษฐกิจ BCG ณ ห้องส่งเสริมและบริการ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: