เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ในระบบ GFMIS

0
       ระหว่างวันที 20-22 เมษายน 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวแวไซนะ สือแม   นักวิชาการเงินและบัญชี พร้อมด้วยนางสาวรัชดาภรณ์         มะสิกะ นักวิชาการเงินและบัญชีและนางสาวซูไฮณี    ตันหยงวารี  นักวิชาการพัสดุศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน. ที่เป็นหน่วยงานผู้เบิก จำนวน 380 คน โดยมีนางสร้อยทิพย์ อุจวาที ผู้อำนวยการกลุ่มการคลังและสินทรัพย์ สำนักงาน กศน. กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของหน่วยงานราชการจากระบบ GFMIS เป็นระบบ New GFMIS Thai ใหม่ทั้งหมดของทุกส่วนราชการ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2565 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
 
 
 
 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: