26 เมษายน 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ประชุมบุคลากรประจำเดือนเมษายน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมภายในเดือนพฤษภาคม 2565
ตลอดจนให้มีการเสนอแนวทางวางแผนการดำเนินงานที่มีกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ณ ห้องประชุม สุริยะวิถี (ชั้น 3) อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 
 

ใส่ความเห็น