เข้าร่วมประชุมหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

         วันที่ 28 เมษายน 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นายคมสันต์ ปัทมะอุบล เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและนายภานุพงค์ พรมชัย พรหมชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เข้าร่วมประชุมหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยมี นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ประชาสัมพันธ์ จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทรการ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
 
 
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น