เข้าร่วมเวทีเรียนรู้ ทดลองใช้และมีส่วนร่วมพัฒนาสื่อใน ( Co-Creation Platform )

     10 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นายยุสรี   ดอเล๊าะเซ็ง  ครูผู้ช่วย พร้อมด้วย นางสาวฟาตีหม๊ะ เล็งฮะ  นักวิชาการศึกษา และนางสาวชฎาภรณ์  ถาวระ นักจัดการงานทั่วไปและ เข้าร่วมเวทีเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ทดลองใช้และมีส่วนร่วมพัฒนาสื่อใน ( Co-Creation Platform ) โครงการพัฒนาและขยายผลการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มร่วมสร้างสรรค์สื่อสร้างเสริมความเข้าใจสุขภาพ ของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น