เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “สรุปบทเรียนการลงพื้นที่ติดตามและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาฯ”

0
       11 พฤษภาคม 2565   ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “สรุปบทเรียนการลงพื้นที่ติดตามและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ โดยนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาไปสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษากับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”(กลุ่มจังหวัดภาคใต้)ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุมิสภา ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
 
 
 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: