เข้าร่วมประชุมการสรุปแนวทางปฏิบัติการบริหารสัญญาและการแก้ไขสัญญาการงดเว้นค่าปรับร้อยละ 0

      วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวซูไฮณี ตันหยงวารี นักวิชาการพัสดุพร้อมด้วย นางปฐมาวดี เรวัฒทูตานนท์ นักวิชาการพัสดุและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมประชุมการสรุปแนวทางปฏิบัติการบริหารสัญญาและการแก้ไขสัญญาการงดเว้นค่าปรับร้อยละ 0 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การประชุมจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น