ประชุมเวทีชี้แจงและหารือแนวทางขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 เข้าร่วมประชุมเวทีชี้แจงและหารือแนวทางขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคปี 2565-2566 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจทิศทางการดำเนินงานขับเคลื่อนงานศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคตามบริบทพื้นที่ นำไปสู่การยกระดับด้านการขับเคลื่อนให้มีส่วนร่วมและเกิดประสิทธิภาพ

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Account has been deleted"
}
See here for documentation.

ใส่ความเห็น