กลุ่มส่งเสริมและบริการ

ชฎาภรณ์ ถาวระ

ชื่อ-สกุล : นางสาวชฎาภรณ์ ถาวระ (ขวัญ) วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : นิติศาสตร์บัณฑิต สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ : 0896546111 E-Mail : kwan_tavara@hotmacom

รอยฮัน มามะ

ชื่อ-สกุล : นางสาวรอยฮัน มามะ (รอย) วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบัน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ : 0883892010 E-Mail : 996sce00029@dei.ac.th...

ซูไฮณี ตันหยงวารี

ชื่อ-สกุล : นางสาวซูไฮณี ตันหยงวารี (เอ๋) วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ : 0811890813 E-Mail : 996sce00022@dei.ac.th...