กาแม สาเละบอง

ชื่อ-สกุล : นายกาแม สาและบอง (แม)

วุฒิการศึกษา : ม.6

สถาบัน : โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามพ่อมิง


(เต็ม=5) เคมี-ฟิสิกส์-ชีวะ : 3-3-3