ภานุพงศ์ พรหมชัย

ชื่อ-สกุล : นายภานุพงศ์ พรหมชัย (ปลั๊ก)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา


หมายเลขโทรศัพท์ : 0914590241

E-Mail : pluknts1@gmail.com

(เต็ม=5) เคมี-ฟิสิกส์-ชีวะ : 2-1-2