มีนา การี

ชื่อ-สกุล : นางสาวมีนา การี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป

สถาบัน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


E-Mail : meena@narasci.go.th