รอยฮัน มามะ

ชื่อ-สกุล : นางสาวรอยฮัน มามะ (รอย)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป

สถาบัน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


หมายเลขโทรศัพท์ : 0883892010

E-Mail : 996sce00029@dei.ac.th