ข่าวผู้บริหาร

ประชุมผู้บริหาร (กศน.สัญจร)

         วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565 สำนักงาน กศน. ได้จัดการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กทม./จังหวัด และสถานศึกษาขึ้นตรงสังกัด สำนักงาน กศน.สัญจร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน. "คนไทยทุกคน...

ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างเส้นทางการศึกษาแหล่งท่องเที่ยว

      27 พฤษภาคม 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างเส้นทางการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวพร้อมฐานการเรียนรู้ อาคารประกอบศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเชิงคุณค่า ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส          

เข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา “กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพ สร้างรายได้”

       วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวฟาตีหม๊ะ เล็งฮะ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวชฎาภรณ์ ถาวระ นักจัดการงานทั่วไปและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมรับชม การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา “กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพ...

เข้าร่วมการเสวนา

       11 พฤษภาคม 2565   ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง "สรุปบทเรียนการลงพื้นที่ติดตามและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ โดยนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาไปสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษากับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"(กลุ่มจังหวัดภาคใต้)ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุมิสภา ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา...

เข้าร่วมการต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญ

ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมการต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อรับฟังการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ชี้แนวทาง ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง จังหวัดตรัง  

เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้

    ระหว่าง 7-8 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี        

ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

            28 เมษายน 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจ ติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนและร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 3/2565  โดยมีนายณรงค์วิทย์ พบพาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน...

ประชุมบุคลากรประจำเดือนเมษายน

           26 เมษายน 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ประชุมบุคลากรประจำเดือนเมษายน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมภายในเดือนพฤษภาคม 2565 ตลอดจนให้มีการเสนอแนวทางวางแผนการดำเนินงานที่มีกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ณ ห้องประชุม สุริยะวิถี...

ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างเส้นทางการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวพร้อมฐานการเรียนรู้

     25 เมษายน 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างเส้นทางการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวพร้อมฐานการเรียนรู้ อาคารประกอบศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเชิงคุณค่า ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส      

ศึกษาดูงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง

       22 เมษายน 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส และนายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ครูผู้ช่วย เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง และร่วมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1-2 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังพร้อมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติงานให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด ณ ห้องประชุมพระบิดา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง...

เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ไตรมาส1-2

         วันที่ 22 เมษายน 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส และนายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ครูผู้ช่วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสเข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ไตรมาส1-2 และชี้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อเนื่องไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

ศึกษาดูงานการเลี้ยงผึ้งชันโรงและการเลี้ยงสัตว์น้ำ

          18 เมษายน 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงผึ้งชันโรงและการเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมี นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี และคณะบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ...