Yeesmanee Musi

ร่วมรณรงค์ สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ผ้าทอ ผ้าพื้นถิ่น และผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ตามที่ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสนั่น พงค์อักษร  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นเจ้าภาพในการรงณรงค์เชิญชวนให้ทุกคนสวมใส่ผ้าไทย ผ้าทอ ผ้าพื้นถิ่น เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพรนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของคนไทยดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ร่วมสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย...

ร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ดร.สุชาติ  ถาวระ  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากร ศว.นราธิวาส ร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม สืบสานมิตรภาพ และความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในวันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม...

ร่วมงานทำบุญตักบาตรฯ งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายก 26 มิถุนายน 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ดร.สุชาติ  ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส  พร้อมด้วยบุคลากร ศว.นราธิวาส ที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมงานทำบุญตักบาตรฯ งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ...

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมเป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566 ดร.สุชาติ  ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้เข้นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมเป็น "ศูนย์เรียนรู็สุขภาวะภูมิภาค" เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบด้านสุขภาวะ เน้นสร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงกิจกรรมในประเด็นสุขภาวะ รูปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่อันจะนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการปรับทัศนคติและเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ทั้งตนเอง คนรอบข้างและสังคมวงกว้างต่อไป ในวันที่...

ประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐของส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/ 2566

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ดร.สุชาติ  ถาวระ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวซูไฮนี  ตันหยงวารี  นักวิชาการพัสดุ และนางสาวอรทัย  ทองคุกป์ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐของส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/ 2566...

กิจกรรม “เสวนายามเช้า”กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ดร.สุชาติ  ถาวระ ผู้อำนวยการศึกย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร ศว.นราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า” ณ หอประชุมกระจูด วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน การจัดกิจกรรมเสวนายามเช้า...

เข้าร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566 ดร.สุชาติ  ถาวระ ผู้อำนวยการศนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นายยุสรี  ดอเล๊าะเซ็ง  ครูผู้ช่วย เป็นตัวแทนผอ.และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม "เสวนายามเช้า" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม...

เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 3/2566

วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 ดร.สุชาติ  ถาวระ ผู้อำนวยการศนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวซูไฮณี ตันหยงวารี  นักวิชาการพัสดุ และนางสาวอรทัย ทองคุปส์ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่...

เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ดร.สุชาติ  ถาวระ ผู้อำนวยการศนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวยีสมาณีย์  มุซิ  ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566  โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนพฤษภาคม...

เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการเตรียมการจัดกิจกรรมเสวนายามเช้าของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ดร.สุชาติ  ถาวระ ผู้อำนวยการศนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยนางสาวแวไซนะ  สือแม  นักวิชาการการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการเตรียมการจัดกิจกรรมเสวนายามเช้าของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมทองอุไร ชั้น 1...

การประชุมปรึกษาหารือกับบุคคลทุกภาคส่วนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตการประชุมปรึกษาหารือกับบุคคลทุกภาคส่วนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคต

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ดร.สุชาติ  ถาวระ  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นายยุสรี  ดอเล๊าเซ็ง  ครูผู้ช่วย เช้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือกับบุคคลทุกภาคส่วนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคต (พ.ศ.2566-2576) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม ซี.เอส....