คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะที่ปรึกษา​

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2563-ปัจจุบัน

คณะกรรมการสถานศึกษา

    ๑. นายไสว ชินพงษ์                      ประธานกรรมการ
    ๒. นายเจตต์ มาหะมะ                   กรรมการ
    ๓. นายอัศวัน เมฆารัฐ                   กรรมการ
    ๔. นายอารซู มาทวี                       กรรมการ
    ๕. นายการียา เตะตานี                  กรรมการ
    ๖. นายลูซาน ตอยิบ                      กรรมการ
    ๗. นายศุภชัย รุ่งอารยะทรัพย์       กรรมการ
    ๘. นางสาวลักขณา อาคุณวาดา   กรรมการ
    ๙. ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส      กรรมการและเลขานุการ

 

คณะที่ปรึกษา 

  ๑. นายไสว ชินพงษ์                         ด้านการศึกษา
  ๒. นายเจตต์ มาหะมะ                      ด้านการเมือง การปกครอง
  ๓. นายอัศวัน เมฆารัฐ                      ด้านพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
  ๔. นายอารซู มาทวี                         ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
  ๕. นายการียา เตะตานี                    ด้านความมั่นคง
  ๖. นายลูซาน ตอยิบ                        ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ๗. นายศุภชัย รุ่งอารยะทรัพย์         ด้านสาธารณสุข
  ๘. นางสาวลักขณา อาคุณวาดา     ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะที่ปรึกษา

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2560-2562

คณะกรรมการสถานศึกษา

    ๑. นายปราโมทย์ จินตประสาท              ประธานกรรมการ
    ๒. นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช                   กรรมการ
    ๓. นายอัศว์มันต์ บินยูโซ๊ะ                      กรรมการ
    ๔. นายเทอดศักดิ์ ถาวรสุทธิ์                  กรรมการ
    ๕. นายวิกรม ประชุมกาเยาะมาต            กรรมการ
    ๖. ร.ต.ต.กริยา ตระกูลศึกษา                  กรรมการ
    ๗. นางแวรอสนี หมาดหล้า                    กรรมการ
    ๘ พ.ท.หญิง สุพรทิพย์ ดำรงศรี             กรรมการ
    ๙ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส       กรรมการและเลขานุการ

 

คณะที่ปรึกษา

    ๑. นายเจะอามิง โตะตาหยง             ด้านการเมืองการปกครอง
    ๒. นายนัจมุดดีน อูมา                        ด้านการเมืองการปกครอง
    ๓. นายจรัส หนุนอนันต์                     ด้านการศึกษา
    ๔. นายวอยารี หะยีมะเย็ง                  ด้านการศึกษา
    ๕. นายไสว ชินพงษ์                          ด้านการศึกษา 
    ๖. นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร                 ด้านการบริหารจัดการ
    ๗. นายอาสลัน หิเล                           ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ๘. นายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด            ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี