ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

ส่องฟ้า หาดาว

ชวนน้องส่องฟ้า หาดาว     การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการศึกษาที่เน้นการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ตามความสนใจ ความสามารถและความถนัดของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการคิดและการทำงานแบบร่วมมือ รวมถึงใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แยกแยะข้อมูลที่เหมาะสม สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นี้ จะปรับเปลี่ยนบทบาทของครูผู้สอน จากการเป็นผู้สอนและป้อนความรู้ ให้กลายเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง...

โครงการศว.นราธิวาส ส่งต่อความรักแบ่งปันความสุข กิจกรรม ตะลุยดินแดนวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ร่วมส่งต่อความรักแบ่งปันความสุข ให้กับน้องๆ ที่มาร่วมงานวันด็กแห่งชาติ ปี 2566 ภายใต้โครงการ ศว.นราธิวาส ส่งต่อความรัก แบ่งปันความสุข กิจกรรม ตะลุยดินแดนวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส โดยมีนางสาวยีสมาณีย์  มุซิ  ครูผู้ช่วย ผู้จัดโครงการ...

Smart school in box วิทยาศาสตร์พัฒนาการเรียนรู้สู่ชุมชน

             โครงการ Smart school in box วิทยาศาสตร์พัฒนาการเรียนรู้สู้ชุมชนโดยร่วมมือกับมูลนิธิ CCF  เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในโครงการมีกิจกรรมให้ร่วมสนุก โดยแบ่งเป็น 5 ฐานการเรียนรู้ ...

รายการ NaraSci Radio By DJ Meena

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มีรายการวิทยุ เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม สามารถติดตามรับฟังได้ทางคลื่น FM 99.10MHz และAM.756 KHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00-16.00 น. โดย นางสาวมีนา การี เป็นผู้ดำเนินรายการ วันที่ 8 ธันวาคม 2565...

โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์ เข้าชมท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการต่างๆ

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้คณะทำงาน ศว.นราธิวาส จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนจาก โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์  อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ประกอบไปด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 และคณะครู จำนวน 100 คน  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์...

โรงเรียนบ้านป่าไผ่ เข้าชมท้องฟ้าจำลอง นิทรรศการต่างๆ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้คณะทำงาน ศว.นราธิวาส จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนจาก โรงเรียนบ้านป่าไผ่  อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ประกอบไปด้วย นักเรียนและคณะครู จำนวน 110 คน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้เรียน...

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ By board game Splendor

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นายพลชนก นวลมาก นักวิชาการศึกษา และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี By board game Splendor ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน...

โครงการส่งเสริมสุขภาวะฯ

(โรคซึมเศร้า โรคฮิตหรือแค่คิดไปเอง) วันที่ 21 พ.ย.2565ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้มอบหมายให้ น.ส.ฟาตีหม๊ะ เล็งฮะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะและขยายผลศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ศว.นราธิวาส ปี2565 กิจกรรมอบรมแกนการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะในโรงเรียน (โรคซึมเศร้า โรคฮิตหรือแค่คิดไปเอง) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายไสว ชินพงษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา...

กิจกรรมมหกรรมวิชาการ (โครงงานวิทยาศาสตร์)

          14-15 มิถุนายน 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เป็นประธานจัดโครงการศูนย์วิทย์ก้าวใหม่ก้าวแห่งคุณภาพ Science@home งานมหกรรมวิชาการแสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2565 โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์...

สรุปเรื่องอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

              25 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวมีนา การี นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษาและนายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ครูผู้ช่วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จัดไลฟ์สดโครงการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน สรุปเรื่องอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช...

จัดกิจกรรมวิทย์ฯ ให้กับกศน. อำเภอสุคิริน

             25 พฤษภาคม 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ร่วมจัดกิจกรรมให้กับกศน. อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาสโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คนและครู จำนวน 7...