เดือน: กุมภาพันธ์ 2023

เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครู (พนักงานราชการ) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2

ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อ...