ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางสาวยีสมาณีย์ มุซิ

ชื่อ-สกุล : นางสาวยีสมาณีย์ มุซิ (ยีส) วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เคมี สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หมายเลขโทรศัพท์ :  E-Mail : 996sce00045@dei.ac.th