นางสาวยีสมาณีย์ มุซิ

ชื่อ-สกุล : นางสาวยีสมาณีย์ มุซิ (ยีส)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เคมี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

หมายเลขโทรศัพท์ : 

E-Mail : yeesmanee@narasci.go.th