พลชนก นวลมาก

ชื่อ-สกุล : นายพลชนก นวลมาก (Pipe)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เกษตรศาสตร์

สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


หมายเลขโทรศัพท์ : 0875662543

E-Mail : ponchanok@narasci.go.th