พลวิชญ์ มุตตาหารัช

ชื่อ-สกุล : นายพลวิชญ์ มุตตาหารัช (อ๊อฟ)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สัตวศาสตร์

สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)


หมายเลขโทรศัพท์ : 0856703856

E-Mail : oofmyeye@gmail.com

(เต็ม=5) เคมี-ฟิสิกส์-ชีวะ : 2-2-3